Tým PwC Legal

Náš tým pod vedením partnerů Petra Kincla, Olgy Kaizar a Petra Syrovátka je připraven vám pomoci s každou právní výzvou. Podívejte se na členy našeho týmu, kteří jsou připraveni postavit se za vás v celé řadě odvětví a oblastí práva.

×

Petr Kincl

Řídící partner

Petr je zkušeným advokátem s více než 20 letou praxí nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém Východě.
Petr je projektovým typem právníka, který se věnuje například M&A, korporátnímu právu, sektorovým regulacím, nebo insolvencím a litigacím.
Během své více než dvacetileté profesní dráhy radil nadnárodním i českým společnostem při akvizicích a restrukturalizacích, zastupoval je v soudních i arbitrážních řízeních i v jednáních s jinými státními orgány a poskytoval rady související s evropskou i národní regulací jejich podnikání. Vedle toho pomáhal i podnikatelům, manažerům a jejich rodinám s řešením nástupnictví nebo se strukturováním a ochrnanou jejich majetku.
Za svůj největší úspěch považuje záchranu krachující Nemocnice sv. Alžběty.

+420 734 182 727

Vendelín Balog

Vedoucí advokát

Vendelín je od roku 2019 vedoucím advokátem PwC Legal Česká republika. Již více než sedmnáct let se specializuje na oblast fúzí a akvizic, korporátních restrukturalizací, financování a nemovitostních projektů. Po ukončení studia na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze v roce 2005 pracoval pro renomovanou českou advokátní kancelář, kde poskytoval právní služby a vedl řadu projektů pro zahraniční i české klienty. V rámci své praxe Vendelín pomáhal řadě zahraničních společností se vstupem na český trh a vedl velký počet vnitroskupinových restrukturalizací.
Vedle jeho hlavního odborného zaměření se Vendelín věnuje energetickému a smluvnímu právu.
Mezi jeho nejzajímavější případy patří akvizice minoritního podílu ve společnostech provozujících transalpský ropovod TAL v Itálii, Rakousku a Německu ze strany české státem vlastněné společnosti. Vendelín také řídil prodej významné české skupiny podnikající v oboru dopravního strojírenství (skupina patřící do českých TOP 100), což zahrnovalo desítky společností v rámci Evropy a postupné vyjednávání se třemi zájemci. Dále poskytl komplexní poradenství pro nejvýznamnější českou energetickou skupinu v oblasti korporátních restrukturalizací a energetického práva.

+420 724 224 603

Daniel Pikal

Vedoucí advokát

Daniel je vedoucím advokátem v PwC Legal České republika od roku 2021, přičemž v týmu působí již od roku 2014. Jeho praxe zahrnuje zastupování domácích i zahraničních klientů v oblasti fúzí a akvizic, korporátních restrukturalizací, bankovního financování a regulatorních aspektů transakcí.
Vzdělání získal na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a také na Právnické fakultě Manchester Metropolitan University ve Velké Británii.
Jeho hlavním zaměřením je právo fúzí a akvizic, korporátní právo včetně restrukturalizací společností, bankovní financování a regulatorní aspekty akvizic a restrukturalizací.
Mezi nejzajímavější případy, na kterých se podílel, patří komplexní právní poradenství při akvizici společnosti zpracovávající plasty pro přední petrochemickou společnost, prodej významného výrobce světelné techniky pro automobilový průmysl francouzskému výrobci automobilových komponentů včetně bankovního financování a zastupování belgické nadnárodní skupiny při akvizici českého papírenského koncernu zabývajícího se packagingem.

+420 721 450 822

Petra Kinclová

Seniorní advokátka

Petra je zkušenou advokátkou PwC Legal s 15letou praxí z českých i mezinárodních advokátních kanceláří. Kromě právních studií vystudovala také geografii a historii na Univerzitě Karlově a mezinárodní obchod na CIC v Melbourne.
Před svým nástupem do PwC Legal získala zkušenosti v justici, kde působila jako asistentka soudce obchodního úseku. Poskytuje právní služby českým i zahraničním klientům při jejich podnikání a zaměřuje se na související otázky obchodního, pracovního práva, regulatoriky a hospodářské soutěže. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před správními orgány, správními a civilními soudy.
Petra mluví česky, anglicky, německy a částečně francouzsky. Její hlavní oblasti zaměření zahrnují korporátní právo, M&A, pracovní právo a regulatorika.
Mezi Petřiny nejzajímavější případy patří zastupování významného tuzemského provozovatele loterií při vyšetřování údajného kartelu, včetně místního šetření, nebo velkého českého stavebního kartelu. Bavilo ji i několikaleté poradenství významnému mezinárodnímu výrobci mléčných výrobků, týkající se zákona o významné tržní síle, nastavení dodavatelských smluv, vyjednávání s obchodními řetězci, komunikace s ÚHOS a školení obchodníků, včetně antitrustových školení. Z pohledu advokáta a lidských vztahů pak za nejzajímavější Petra považuje vyjednání a zastupování ve whisleblowerském případu, řešení zlatých padáků nebo zastupování ve sporu o převedený závod.

+420 733 355 781

Anna Kameníková

Advokátka

Anna je advokátkou se specializací na nemovitostní právo a závazkové právo. V advokacii působí od roku 2012 a k týmu PwC se připojila v roce 2019. Předtím spolupracovala s předními českými i mezinárodními advokátními kancelářemi a významným českým developerem.
Zaměřuje se na nemovitostní právo, závazkové právo a právo obchodních korporací. Mezi nejzajímavější případy, na kterých se podílela, patří průběžné právní poradenství týkající se rozvoje areálu výrobce z oblasti automotive, prodej a zpětný pronájem nemovitostí pro strojírenskou společnost, právní audit a akvizice portfolia nákupních center pro přední českou realitní skupinu či poskytování právních služeb developerské skupině zaměřené na výstavbu bytových, kancelářských projektů a obchodních center, a to včetně přeměn společností, property a facility managementu.

+420 733 355 781

Jaroslav Srb

Advokát

Jaroslav je advokátem v PwC Legal Business Solutions, kde působí od roku 2016.
Jaroslav absolvoval v roce 2016 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v rámci studia rovněž jeden rok studoval na Právnické fakultě Univerzity ve Štrasburku. Před svým působením v PwC Legal pracoval pro české advokátní kanceláře a na Stálém zastoupení ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. Vedle češtiny a angličtiny mluví francouzsky a japonsky.
Ve své právní praxi se zaměřuje na korporátní právo, oblast fúzí a akvizic a pracovní právo. Mezi jeho nejzajímavější případy patří restrukturalizace nadnárodní skupiny zahrnující rozdělení významných softwarových společností. Rovněž se podílel na různých vnitrostátních a přeshraničních fúzích významných společností působících například ve strojírenském průmyslu a sektoru služeb. Aktivně se účastnil i mnoha právních due diligence předních českých společností pro zahraniční i domácí investory.

+420 703 185 656

Radim Hanák

Advokát

Radim je advokát PwC Legal, který se již více než osm let specializuje na problematiku daňových litigací. Jeho práce zahrnuje zastupování klientů před správcem daně a správními soudy v daňových věcech, včetně sporů o porušení rozpočtové kázně (například vrácení dotačních prostředků pro porušení pravidel dotace).
Radim se začal věnovat daňovému právu už jako student, a své praktické zkušenosti pak zúročil i v rámci rigorózního a doktorského studia, věnovaného správě daní a spotřební dani. Během své kariéry se účastnil daňových sporů s národním i mezinárodním přesahem. Kromě daňového práva se věnuje také právu správnímu a trestnímu, s důrazem na trestní právo daňové.
Mezi Radimovy nejzajímavější případy patří zastupování významného tuzemského obchodníka s kovy ve sporu v oblasti DPH – v případě, kdy byla tvrzena vědomá účast na daňovém podvodu. Zastupoval také velkou mezinárodní výrobní společnost v daňovém sporu v oblasti daně vybírané srážkou, který vznikl jako důsledek dodatečné úpravy převodních cen.

+420 732 736 002

Lucie Fuksová

Advokátka

Lucie je odbornicí v oblasti daňového procesního práva s více než dvanáctiletou praxí. Členkou týmu PwC Legal je od roku 2017.
Lucie se zaměřuje na daňové právo a na daňové i jiné typy právních sporů. Má aktivní zkušenosti z legislativy, umí tedy tvořit návrhy zákonů a zpracovávat k nim připomínky. Na akademické úrovni se dlouhodobě věnovala principu zákazu zneužití práva v soukromém, daňovém a Evropském právu.
V minulosti působila v poradenských společnostech, na Ministerstvu Financí České Republiky, byla i na stáži na Nejvyšším správním soudě. Nejdelší zkušenosti má v zastupování klientů v daňových sporech. Například pomáhala klientům v případech týkajících se DPH a potenciální nedbalostní účasti na karuselovém podvodu. Rovněž reprezentovala přední farmaceutickou společnost ve sporu o uplatňování DPH nebo mezinárodní logistickou firmu ve sporu o daňovou uznatelnost výdajů.
Nedávno díky jejímu odhalení špatného procesního postupu ze strany finančního úřadu zachránila klientovi desítky milionů korun. Finanční úřad pochybení popsané v žalobě sám uznal, aniž by spor musel rozhodovat soud.

+420 721 540 092

Martina Sedláčková

Advokátka

Martina Sedláčková je advokátka specializující se na korporátní právo, M&A transakce a start-upy. V PwC Legal působí od roku 2021. Před svým nástupem do PwC Legal získala zkušenosti v českých i mezinárodních advokátních kancelářích, kde se věnovala především korporátnímu právu, M&A a smluvnímu právu.
Martina mluví česky, anglicky a španělsky. Je absolventkou právnických fakult Masarykovy Univerzity v Brně a Palackého Univerzity v Olomouci.
Její hlavní oblasti zaměření zahrnují fúze a akvizice, korporátní právo, smluvní právo a nemovitostní transakce.
Mezi její nejzajímavější případy patří právní poradenství a analýzy podnikatelských záměrů a start-upů pro různé mezinárodní klienty. Dále pomáhala s vypracováním smlouvy o společném podniku pro významného mezinárodního výrobce pneumatik. Martina také poskytovala komplexní poradenství v souvislosti s vnitrostátními a přeshraničními fúzemi různých společností, a připravovala různé nadnárodní rámcové obchodní smlouvy.

+420 734 353 808

Miloš Sochor

Seniorní advokát

Miloš je advokátem advokátní kanceláře PwC Legal s více než patnáctiletou praxí v poskytování právních služeb.
Odborné i praktické dovednosti rozvíjel nejprve v oblasti veřejného práva v rámci daňové správy, zejména v oblasti správních řízení a litigací.
V rámci advokacie se Miloš specializuje zejména na pracovní právo, oblast legal compliance, korporátní a smluvní agendu. Miloš se podílel na mnoha mezinárodních transakcích a řešení následných záležitostí včetně registračních řízení a souvisejících vyjednávání s orgány veřejné moci. Jeho klienty tvoří lokální i mezinárodní výrobní společnosti, zejména v automobilovém průmyslu, a společnosti v oblasti retailu.
Mezi Milošovy nejzajímavější případy patří komplexní nastavení korporátní struktury, včetně smluvních vztahů, v souvislosti se založením společnosti a převodem závodu klienta podnikajícího v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dále poskytoval pracovněprávní poradenství pro předního tuzemského výrobce automobilů, radil v oblasti pracovního práva a registrace agentury práce a zajišťoval komplexní analýzu a implementaci GDPR. Kromě toho zastupoval mezinárodně působící společnosti před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

+420 734 691 462

Petr Glogar

Seniorní advokát

Petr Glogar je advokátem v advokátní kanceláři PwC Legal s více jak 15 letou praxí. Před působením v PwC Legal působil Petr jako firemní právník se zaměřením na obchodní právo, pracovní právo, praní špinavých peněz a loterní právo.
Petr se věnuje především projektům v rámci pracovního práva a zaměstnanosti, corporate governance, otázkami prodeje podniku a fúzí/akvizicí z pohledu zaměstnanosti, due dillingence, manažerskými a mandátními smlouvami, souběhem funkcí a personálními otázkami spojenými se systémem pověřování k právnímu jednání a strukturou řízení organizací. Intenzivně se také zabývá poradenstvím v oblasti jednání s odborovými organizacemi a kolektivního vyjednávání.
Petr zastupoval klienty ve správních i soudních řízeních a při jednání se státními orgány, zejména v otázkách pracovního práva a zaměstnanosti.
Petr se zabývá také novými oblastmi právní regulace souvisejícími se zaměstnaností jako je whistleblowing a gig economy.
Mezi Petrovi nejzajímavější projekty patří revize a nastavení směnového provozu významného výrobce automobilů v ČR, analýza agenturního zaměstnávání s doporučeními pro výrobce automobilů v ČR, nastavení systému spolupráce mezi zaměstnanci a dodavateli služeb u předního výrobce piva.

+420 737 274 550

Lenka Michalcová

Seniorní právnička

Lenka se věnuje IT právu, včetně práva kybernetické bezpečnosti, digitalizaci, právu duševního vlastnictví a ochraně dat a osobních údajů. K PwC Legal se připojila v roce 2022.
Před příchodem do PwC Legal Lenka vedla právní oddělení ve skupině společností zahrnující jednu z největších nezávislých digitálních agentur v Evropě a renomovanou marketingovou agenturu. Z předchozí praxe si s sebou přinesla hluboké znalosti procesů a nástrah vývoje software.
Kromě práva Lenka vystudovala fakultu Informatiky a Managementu Univerzity Hradec Králové, oboru Aplikovaná informatika. V oblasti duševního vlastnictví je Lenka akreditována k poskytování služby IP scan.
Lenka má bohaté zkušenosti s přípravou a vyjednáváním smluv v oblasti agilního vývoje a servisní podpory software. Pracovala též na mnoha projektech z oblasti ochrany osobních údajů, včetně komplexní implementace GDPR, návrhu směrnic či nastavení kamerového systému. V oblasti kybernetické bezpečnosti navrhla metodiku pro hodnocení dodavatelů dle zákona o kybernetické bezpečnosti a standardů ISO 27001 a ISO 27002.

+420 605 595 436

Alena Larionova

Seniorní právnička

Alena je odbornicí v oblasti veřejných zakázek s více než 11 lety praxe. Během této doby se aktivně podílela na konzultacích a realizaci několika stovek zadávacích řízení a smluv v široké škále oblastí, včetně nákupu vozidel, IT vybavení, softwaru, poradenství a výstavby. Má také zkušenosti se zadáváním a kontrolou velkých projektů. Před svým příchodem do PwC Legal pracovala Alena na řídícím orgánu Integrovaného regionálního operačního programu na ministerstvu pro místní rozvoj, kde měla odpovědnost za správné nastavení podmínek zadávání zakázek a jejich následnou kontrolu pro více než 40 zaměstnanců a přibližně 6 000 příjemců a žadatelů. Alena je schopna komunikovat v češtině, angličtině a ruštině.
Mezi nejzajímavější projekty Aleny patří poradenství a administrace přibližně 50 propojených zadávacích řízení a smluv v 27 státech, příprava zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy pro veřejnou zakázku "Finanční nástroj IROP" s alokací cca 77,8 milionů EUR a kontrola zadávacích řízení v rámci Národního elektronického nástroje ve výši cca 18,5 milionů EUR.

+420 703 182 312

Martina Brůnová

Advokátka

Martina Brůnová je advokátkou s 8 letou praxí v advokacii, v rámci které se věnuje převážně péči o privátní klientelu a poskytování souvisejících právních služeb, zejména v oblasti majetkového plánování, ochrany majetku, rodinného práva a dědického práva.
Před svým příchodem do PwC Legal v roce 2023 pracovala pro jednu z největších českých advokátních kanceláří a také jako samostatná advokátka.
Martina je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je členkou České advokátní komory a Unie rodinných advokátů.

+420 733 591 587

Klára Zikmundová

Koncipientka

Klára je advokátní koncipientkou. V rámci studia studovala jeden semestr na Právnické fakultě Univerzity v Hamburku, kde se zaměřovala na německé soukromé právo. Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2018 působila v české advokátní kanceláři, kde se zaměřovala na soudní spory. Součástí týmu PwC Legal se stala v roce 2021.
Klára je rovněž doktorandkou na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na otázky nemajetkové újmy a právní aspekty umělé inteligence. V rámci doktorského studia absolvovala výzkumný pobyt na Univerzitě v Melbourne.
Ve své současné právní praxi se zaměřuje na právo obchodních korporací, pracovní právo a občanskoprávní odpovědnost a náhrada škody.
Mezi její nejzajímavější projekty patří poskytování právních služeb při restrukturalizaci skupiny působící v oblasti developmentu, právní due diligence společnosti působící v mezinárodní dopravě se zaměřením na otázky pracovního práva a právní poradenství při převodu společnosti včetně přípravy transakční dokumentace.

+420 251 152 611

Marc Müller

Vedoucí advokát

Marc Müller je vedoucím advokátem advokátní kanceláře PwC Legal v Praze. Před nástupem do PwC Legal pracoval jako partner v přední mezinárodní advokátní kanceláři, kde vedl energetický tým.
Díky své dlouholeté pracovní praxi na pozicích Vedoucí právního oddělení, Managing Director a Vice Chairman of the Board v energetickém sektoru, poskytuje přední služby v oblasti energetického práva. Marc se dále specializuje na otázky související s compliance & corporate governance, veřejné zakázky a také poskytuje našim českým klientům poradenství při obchodních činnostech související s expanzí do Německa.
Prestižní mezinárodní ratingové publikace jako Legal500 nebo WhosWhoLegal doporučují Marca jako předního odborníka v oblasti sporů a energetického práva.

+420 605 417 696

David Pavliš

Intern

David je členem týmu advokátní kanceláře PwC Legal od ledna 2022.
Jeho hlavní pracovní zaměření zahrnuje obchodní právo, korporátní právo, fúze a akvizice, spornou agendu a ochranu lidských práv. Během svého vysokoškolského studia pracoval jako paralegal v několika advokátních kancelářích, kde získal cenné zkušenosti.
Jeho odbornost byly oceněny během soutěže Lidskoprávní MOOTcourt, kde v roce 2018 se svým týmem obsadil 3. místo v celostátním finále.

+420 604 164 979

Maciej Górski

Intern

Maciej je členem týmu advokátní kanceláře PwC Legal od listopadu 2022, kde působí jako paralegal. Studuje ve 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jeho předchozí pracovní zkušenosti zahrnují pozici paralegal v advokátních kancelářích, kde se specializoval především na korporátní a pracovní právo, s přesahem do dalších právních oblastí. V rámci svého studia se účastnil řady soutěží, včetně školních a mezinárodních moot courtů, a úspěšně obhájil svou SVOČ.
V PwC Legal se podílí na řešení aktuálních případů z různých právních oblastí. Maciej mluví česky, polsky, anglicky a španělsky.
Jeho hlavní zaměření zahrnuje soutěžní právo, pracovní právo, korporátní právo a právo kapitálového trhu.

+420 604 162 026

Jana Jurová

Koncipientka

Jana je advokátní koncipientkou. V roce 2018 absolvovala studia práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studií taktéž strávila jeden semestr na Právnické fakultě Univerzity v Bergenu. Kromě právních studií současně vystudovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity obory Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Po studiích působila jako firemní právník pro společnost v dopravním sektoru. Jejím hlavním zaměřením byla B2B smluvní agenda, veřejné zakázky, dotace a úvěrové dokumentace. K týmu PwC Legal se připojila v roce 2023.
Mezi Janiny nejzajímavější projekty patří revize zajišťovacích institutů u emise dluhopisů, vypracování projektů za účelem získání dotace v rámci Operačního programu Doprava Ministerstva dopravy České republiky a práce na právní due diligence.

+420 604 162 732

Jiří Brabec

Advokát

Jiří se stal členem týmu PwC Legal v srpnu 2023.
Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval rovněž na finské University of Helsinki. Svou kariéru začínal ve státní správě, konkrétně na Ministerstvu financí. Jako advokát působil v předních pražských advokátních kancelářích, naposledy v mezinárodní kanceláři Eversheds Sutherland.
Ve své praxi se věnuje především právu nemovitostí (včetně financování) a obchodnímu právu, zejména problematice smluv a fúzí a akvizic, zabývá se i sporovou agendou.
Mezi nejvýznamější případy, na kterých se podílel, patří koupě hotelu v Praze v hodnotě cca 300 mil. Kč s využitím úvěrového financování, včetně následného refinancování tohoto úvěru. Pro klienta zabývajícího se klinickými studiemi zajišťoval prodej skupiny společností zahraničnímu investorovi v hodnotě cca 150 mil. Kč. Jiří se dále podílel na transakci spočívající v prodeji menšinového podílu společnosti, jež je předním poskytovatelem služeb v oblasti asistované reprodukce.

+420 733 678 859

Petr Syrovátko

Associate Partner

Petr je partnerem advokátní kanceláře PwC Legal a zaměřuje se zejména na daňové a obchodní spory a rozhodčí řízení. Ve své dlouholeté praxi se účastnil a vedl mnoho přeshraničních soudních sporů v regionu CEE, kdy úspěšně zastupoval klienty před různými soudy a rozhodčími tribunály. Má rovněž značné zkušenosti s poradenstvím v oblasti závazkového práva, restrukturalizací či úpadkového práva. Petr se rovněž podílel na mnoha nemovitostních a M&A transakcích.
Před nástupem do PwC Legal Petr vedl litigační praxi v advokátních kancelářích Wolf Theiss a Deloitte Legal v Praze. Petr je zapsán jako rozhodce na seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při České komoditní burze a také Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr. a Ph.D.) a získal také titul LL.M. z univerzity v Pasově v Německu. Je členem České Compliance Asociace a České advokátní komory. Petr hovoří a poskytuje právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.
Hlavní zaměření: Daňové spory, Civilní a obchodní spory, Rozhodčí řízení, Správní řízení a komplexní sporová agenda
Nejzajímavější případy: Zastupování České Exportní Banky v několika rozhodčích řízeních, Zastupování EGAP při určení a vymáhání signifikantních pohledávek za zahraničními dlužníky, Zastupování FAST/SENCOR v mezinárodních sporech a při vymáhání pojistných nároků, Zastupování Škoda Transportation ve sporech z plonění smlouvy o dílo

+420 730 130 919

Olga Kaizar

Associate Partner

Olga Kaizar je součástí PwC Legal od podzimu 2023. Před nástupem do PwC Legal Olga vedla tým Deloitte Legal pro oblast nemovitostí a také tým pro životní prostředí.
Olga má více než 20 let praxe v poradenství pro mezinárodní nemovitostní transakce v rámci jednotlivých evropských jurisdikcí. Tyto služby a zkušenosti, které Olga nabyla zahrnují veškeré aspekty nemovitostního právního poradenství: komplexní transakční poradenství tuzemské i mezinárodní v logistice, hotelnictví, u kancelářských budov, nákupních center a parků, výrobních budov a budov určených k nájemnímu bydlení); nemovitostní financování (transakční/pro výstavbu); veřejné a stavební právo, včetně práva procesního a zastupování v jednotlivých řízení, komplexní právní služby pro výstavbu, právní služby v insolvenčním a jiných řízeních, týkajících se nemovitostního sektoru, právní služby týkající se nájemního bydlení a pronájmu kancelářských a jiných komerčních prostor.
Olga taktéž získala mezinárodní zkušenosti při poskytování právních služeb v právu životního prostředí při zohlednění veškerých evropských regulací.
Hlavní zaměření: Nemovitosti, regulatorika, M&A

+420 602 344 681

Petr Kincl

Řídící partner

Regulatorika, M&A, korporátní právo, digitalizace

Více o Petrovi

Olga Kaizar

Associate Partner

Nemovitostní právo, regulatorika, M&A

Více o Olze

Petr Syrovátko

Associate Partner

Civilní a obchodní spory, daňové spory

Více o Petrovi

Vendelín Balog

Vedoucí advokát

M&A, financování, nemovitostní projekty

Více o Vendelínovi

Daniel Pikal

Vedoucí advokát

M&A, financování

Více o Danielovi

Marc Müller

Vedoucí advokát

Energetické právo, compliance & corporate governance, veřejné zakázky

Více o Marcovi

Petra Kinclová

Seniorní advokátka

Korporátní právo, pracovní právo, regulatorika, M&A

Více o Petře

Miloš Sochor

Seniorní advokát

Compliance, správní právo, pracovní právo, litigace, korporátní právo

Více o Milošovi

Petr Glogar

Seniorní advokát

Pracovní právo, zaměstnanost, whistleblowing a corporate governance, správní právo, korporátní právo

Více o Petrovi

Lenka Michalcová

Seniorní právnička

Technologie, Ochrana dat

Více o Lence

Alena Larionova

Seniorní právnička

Veřejné zakázky, smluvní a korporátní právo

Více o Aleně

Anna Kameníková

Advokátka

Nemovitostní a závazkové právo, právo obchodních korporací

Více o Anně

Jaroslav Srb

Advokát

M&A, korporátní právo, pracovní právo

Více o Jaroslavovi

Radim Hanák

Advokát

Daňové právo, daňové spory, správní právo, civilní spory

Více o Radimovi

Lucie Fuksová

Advokátka

Daňové spory, civilní a obchodní spory

Více o Lucii

Martina Sedláčková

Advokátka

M&A, korporátní právo, start-upy

Více o Martině

Jiří Brabec

Advokát

Nemovitostní právo, korporátní právo, fúze a akvizice

Více o Jiřím

Martina Brůnová

Advokátka

Korporátní právo, strukturování a ochrana majetku, řešení nástupnictví, svěřenské a nadační fondy, rodinné právo

Více o Martině

Jana Jurová

Koncipientka

B2B smluvní agenda, veřejné zakázky, dotace a úvěrové dokumentace

Více o Janě

Klára Zikmundová

Koncipientka

Právo obchodních korporací, pracovní právo, občanskoprávní odpovědnost a náhrada škody

Více o Kláře

David Pavliš

Intern

Obchodní právo, korporátní právo, M&A, sporná agenda, ochrana lidských práv

Více o Davidovi

Maciej Górski

Intern

Soutěžní právo, pracovní právo, korporátní právo, právo kapitálového trhu

Více o Maciejovi

Kontakty

Petr Kincl

Petr Kincl

Řídící partner, PwC Legal

Tel: +420 734 182 727

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Associate Partner, PwC Česká republika

Tel: +420 602 344 681

Petr Syrovátko

Petr Syrovátko

Associate Partner, PwC Legal

Tel: +420 730 130 919

Zůstaňte s námi v kontaktu