Služby

Zabýváme se jednotlivými oblastmi práva napříč průmyslovými odvětvími

Transakce

 • Akvizice a prodej podílů ve společnostech
 • Vytváření společných podniků a dohody společníků
 • Právní due diligence na straně kupujícího, prodávajícího, pojišťovny nebo financujícího subjektu
 • Podpora managementu přebíraných společností včetně převzetí společnosti jejím managementem
 • Nabídky převzetí
 • Získání souhlasů antimonopolních a jiných regulatorních orgánů
 • Financování transakcí a refinancování dluhů přebírané společnosti
 • Pojištění prohlášení a záruk a pojištění managementu
 • Příprava společností před transakcí včetně nastavení vhodné prodejní struktury a oddělení nepřebíraných aktiv
 • Post-transakční poradenství zahrnující posouzení možných forem integrace

Daňové a obchodní spory

 • Předcházení daňovým sporům
 • Daňové spory na úseku převodních cen
 • Daňové spory v oblasti DPH
 • Daňové kontroly
 • Zastupování v daňových řízeních
 • Rozhodčí řízení
 • Strategie a narovnání sporu
 • Obchodní a korporátní spory
 • Smluvní a dodavatelské spory
 • Přeshraniční spory
 • Výkon rozhodnutí a rozhodčích nálezů

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy, DPČ/DPP, specifické zaměstnanecké dohody, vnitřní předpisy vč. pracovních řádů a specifických schémat odměňování
 • Propouštění zaměstnanců, včetně hromadného propouštění
 • Vyjednávání s odborovými organizace, sestavení kolektivních smluv
 • Agenturního zaměstnávání a hodnocení podmínek práce
 • Aspekty závislé práce vs poskytování služeb, práce v rámci gig economy
 • Vysílání zaměstnanců do zahraničí a přijímání zaměstnanců do ČR
 • Whistleblowing - vnitřního nastavení, směrnice, poskytnutí příslušné osoby, přijímání a vyhodnocování oznámení, PwC Whistleblowing managed services
 • Zastupování v řízení před Inspekcí práce či soudy

Korporátní a smluvní právo

 • Komplexní služby pro vstup na český trh
 • Založení a nastavení společnosti
 • Průběžné korporátní služby (valné hromady, dodržování lhůt, komunikace s úřady), firemní správa
 • Korporátní strukturování - fúze, odštěpení, prodeje závodů, vytváření společných podniků
 • Likvidace společností
 • Akcionářské spory
 • Smluvní dodavatelsko-odběratelské balíčky
 • Komplexní smluvní dokumentace, revize složitých smluv
 • Spotřebitelské smlouvy
 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Smlouvy pro specifická odvětví

Technologie

 • Ochrana dat a osobních údajů
 • Kybernetická bezpečnost
 • Digitalizace procesů a automatizace dokumentů
 • Implementace a správa informačních systémů, infrastruktury, SaaS, IaaS nebo PaaS (Software / Infrastructure / Platform as a service) řešení
 • Podmínky užívání aplikace, obchodní podmínky, EULA
 • IT outsourcing a nastavení vztahů s programátory
 • Identifikace duševního vlastnictví v organizaci, definice strategie jeho ochrany a komercionalizace
 • Licenční audit, nastavení licenčních vztahů
 • Registrace a převody ochranných známek a domén, ochrana know-how

Právo nemovitostí

 • Nemovitostní transakce (převody nemovitých věcí / převody podílů či akcií) a jejich financování, včetně vyjednávání s financujícími institucemi, právní due diligence
 • Nájemní a pachtovní smlouvy
 • Správa nemovitostí a facility management
 • Smlouvy se zhotoviteli či architekty staveb, zastupování při případných sporech
 • Zastupování v řízeních týkajících se výstavby (včetně územního řízení) a při jednání s dotčenými orgány státní správy, zastupování před správními soudy

Privátní klientela

 • Strukturování vlastnictví - přeshraniční struktury, fondové struktury, svěřenské fondy, nadace apod.
 • Mezigenerační převody majetku / nástupnictví
 • Nastavení vztahů v rodinném byznysu
 • NextGen poradenství
 • Imigrační služby
 • Dědictví, rodinné a trestní právo

Finanční transakce

 • Akvizice a jejich financování včetně zajištění (úvěry/syndikované úvěry)
 • Dluhopisy
 • Získání souhlasu regulatora (ČNB) s restrukturalizaci či akvizicemi v bankovním sektoru, pojišťovnictví či v sektoru investičních společností.
 • Faktoringové smlouvy a cashpooling
 • Bankovní záruky
 • Strukturované financování a zajištění
 • Finanční restrukturalizace a prodeje společností ve finanční tísni
 • Due diligence finančních institucí či úvěrového portfolia

Bankovní a finanční služby

 • Získávání potřebných licencí a registrací pro provoz v oblasti finančního průmyslu
 • Vytváření interních politik a postupů pro zajištění dodržování předpisů
 • Implementace a regulace FinTech a inovativních finančních produktů a služeb
 • Strategie řízení rizik pro finanční instituce
 • Kompletní implementace finančních předpisů

Energetika

 • Získání licencí a dalších oprávnění
 • Zajištění souladu obchodních aktivit energetických podniků s právními předpisy
 • Pomoc v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a zeleného vodíku
 • Komunitní energetika a energetická společenství
 • Smluvní dokumentace v oblasti energetiky včetně PPA smluv
 • Akvizice a prodeje v energetickém sektoru
 • Podpora při výstavbě energetických sítí a zařízení
 • Nastavení ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti a ochrany, nakládání a archivace dat
 • Zastupování ve sporech v energetických odvětvích

Imigrační právo

 • Komplexní služby v oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
 • Analýza předpokladů práce v České republice z hlediska zaměstnavatele i zaměstnance (právní i daňové posouzení)
 • Posouzení k zajištění vhodného typu povolení k pobytu a zaměstnání (např. Modrá karta, zaměstnanecká karta)
 • Analýza možnosti trvalého pobytu a státního občanství
 • Plnění informačních povinností ve vztahu k orgánům státní správy
 • Nastavení pracovněprávní dokumentace zaměstnanců ze zahraničí
 • Zastupování ve správních řízeních a před správními soudy v souvislosti se zaměstnáváním a pobytem v České republice

Farma a zdravotnictví

 • Distribuční a logistické smlouvy, bonusová ujednání
 • GDPR
 • Regulace distribuce, vývoz a dovoz, registrace a notifikace u správních úřadů
 • Registrace léčivých přípravků
 • Reklama
 • Lékárny a Logo Online, zásilkový výdej
 • Aplikace

Kontakty

Petr Kincl

Petr Kincl

Řídící partner, PwC Legal

Tel: +420 734 182 727

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Associate Partner, PwC Legal

Tel: +420 602 344 681

Petr Syrovátko

Petr Syrovátko

Associate Partner, PwC Legal

Tel: +420 730 130 919

Zůstaňte s námi v kontaktu